Donat Rent A Car

Kiralama Koşulları

OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ
Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren DONAT RENT A CAR "KİRALAYAN" aynı sayfada imzası bulunan kira karşılığında kullanılmak üzere alanla "KİRACİ" adlandrılmaktadır.

Madde 1-GENEL KOŞULLAR
a-Kiralayan mülkiyetinde bulunan araca aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, yedeğiyle birlikte beş lastiği ile mükemmel durumda, avadanlıklar, ilgili belgeler(trafik ruhsatnamesi, haritalar v.b.) tüm aksesuarları ile sağlam teslim alındığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varıldıysa, aldığı yerde geri vereceği kabul edilmiştir.

b-Aşağıda sayılan durumlarda kiracı aracı hiç bir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul eder.
I.) Gümrük yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde 
II.) Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde yada yüklenerek taşınmasında
III.) Yarış, hız tayizini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda
IV.) Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşımasında
V.) Ödeme şekli ne olursa olsun, ister yazılı ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu yada mail taşımada

c-Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş en az 1 yıllık yerli yada yada uluslar arası ehliyetini ibrazı gereklidir. Kiralayanın onayı olmaksızın, kiracı aracı 3 şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişki bilgileri sözleşmeye kaydeder ve imzalatır. Aksi halde tüm sigortalar geçersiz olup dilerse kiralayan kiracının 2.maddede söz konusu edilen depozitini irad kaydeder.

d-Kiracı sehir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park yükümlüdür. Çalışma halinde araç bulunmazsa geçecek ilk 45 günlük süreyi kiralayan kiradacıdan talep edebilir.

e-Kiracı aracı kiralayana teslimi anında araca ait resmi belgeleri (ruhsatnama ve plakalar) iade etmediğinde bunları bulup getirinceğe kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

f-Aracın herhangi bir olay nedeni ile kiracının kurusu olsun yada olmasın yetkili makamlarca müsadeleri veya el konması halinde geri alınması için her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir, bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayan tarafından istenir.

g-Kiracı, kira süresi içende vasıtanın periyodik bakımı (yağlama,yağ değişimi v.b.) yaptıracak masrafları kiralayanın adına aldığı fatura(lar) karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabi kullanma ve eskime sonucuna yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık mutad olmayan bir kullanma veya kaza sonucu yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup, kiralayan, aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilecektir. Taşrada gerekebilecek onarımlar kiralayanın en yakın istasyonuna bildirecek onayı alınıp yaptırılacak, kiralayan adına düzenlenmiş detaylı fatura(lar)kiracıya ödenecektir.

h-Benzin,Mazot ücreti kiraciya aittir.

i-Kiracı kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce yada aracın kiralayana iadesinden sonra, aracın içinde veya üzerinde bırakılan, taşınan herhangi bir malın kaybından ve hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumlulukdan bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayana peşinen ibra etmiştir.

j-Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık veya aylık kira süresi 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir.

k-Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebilceği gibi uzatmaktanda kaçınabilir. 

l-Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

m-Her halde kiracı ve kiralayan 3. şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek dava haklarını temlik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır.

n-Kiralayanın belgesel izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

o-Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İstanbul mahkemleri ve icra dairelerinde Türk hukukuna göre çözümlenecektir.

p-Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları, ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir temlik ve telhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz bu taahhütte haykırılık, kilayana derhal aracı geri verilmesini herhangi bir sebeple ve herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir.

Madde 2-ÖDEME
Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihteki geçerli tarifeye göre, kiralayan, yaklaşık kira ve kilometre tutarının %20 fazlasını kira depoziti olarak kiracıdan alır, kesin hesap sonucu kiralama bitiminde saptanır. Ödemede baz Türk Lirasıdır. Karşılığı resmi kur üzerinden hesaplanacak döviz ile nakit veya seyahat çeki ilede ödenebilir. Bunların dışında geçerli kredi kartları geçerlilik limitini aşamadıkları takdirde nakit para gibi işlem görürler. Kiracı 48 saat önceden haber vermek ve kira depozitini gerekli miktarı eklemek kaydı ile kira süresini uzatabilir.

Madde 3-SİGORTA
Kiralayan araçlarını kara yolları trafik yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalanmıştır. Kasko ve ihtiyaci mali mesuliyet sigortası yaptırma kiralayanın ihtiyarındadır. Ödenen kira ücreti aşağıdaki sigortalarıda kapsamaktadır.

1.) 3. şahıslara verilecek maddi zararlarda kaza başına en çok 500 TL. ye kadar bedeni zararlarda ise kaza başına en çok 15.000 TL. ye kadar şahıs başına ise 3.000 TL.  ye kadar tazminat ödemesi kapsar, kalan kısmının tazminini, L.M.N.O. ve P. grupları için ilk 3.000 TL. si dışında kalan kısmının tazminini kapsar. Kiracıya 3 değişik kiralama koşulu önerilmiştir. Bunlar araçda oluşabilecek hasarlar için CDV kasko sigorta bağışıklı araç ve parçaların çalınması için hırsızlık sigortası (TP) ve Lastik-Cam-Far sigortası (LCF) ve bunlara ilaveten de araçtaki yolcular için  kişisel kaza sigortası (PAL) dır. Bu kira konturatının ön yüzündeki uygun bulunduğu yerlere imza atılmak süreti ile bu sigortalar kabul yada red edilebilir.

2.) DONAT RENT A CAR araçların kazaya uğraması tamamen yanması durumunda A.B.C.D.E.F ve H gruplarının ilk 1.500 TL dışında
1-CDW Kasko Sigorta Bağışıklılığı 
Kiracı ön yüzdeki kabül sutununa imza atmak ve geçerli olan fiyat tarifesindeki ek ücreti ödeyerek kasko sigorta bağışıklığından yararlanabilir. Aksi takdirde araçta hasar yada hırsızlık sonucu oluşabilecek zararlardan 3.Madde (sigorta) 2.Bendi uyarınca sorumlu olacaktır. Kasko sigorta bağışıklığı ağır ihmal, kira koşullarına aykırı davranmak gibi nedenlerden ötürü geçersiz kalabilir.
2-TIP Hırsız Sigortası 
Müşteri aracın veya araç parçalarının çalınmasından doğabilecek maddi yükümlülük ve tazminat taleplerine karşı korunmak için düzenlenen ayrı biz sigorta türüdür.Kiracı dilerse kira kontratını ön yüzündeki, kabul kutusuna imza atmak ve geçerli olan fiyat tarifesindeki ek ücreti ödeyerek bütün sorumluluğundan kurtulabilir. Kiracı seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmek ile yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmazsa kiracının ağır ihmali görülmediği (anaharı araç üstünde bırakması, anahtarların tanınmayan bir kişiye verilmesi vb.) müddetce azami yükümlülüğü aracın 45 günlük kira bedelini broşür fiyatı üzerinden ödenmesi şeklinde olacaktır. İhmal görünen durumlarda kiralayan aracın bedelini tamamını kiracıdan talep edebilir. Aracın parça ve aksesuarlarından çalınması durumunda da azami ölçüde bu bedellerin ödenmesinden sorumludur. Aracın hırsızlık nedeni ile hasara uğraması durumunda işçilik parça ve değişimi bakım süresindeki park giderleri aracın çekme yoksul kalınan gelirler işletme giderleri gibi giderlerinden kiracı sorumludur. Bu sigorta alınmadığı takdir müşteri aracın değerinden veya hırsızlık sonrasında değiştirilen parça ücretleri dahil olmak üzere tamirat ve işçilik giderleri kayıp kazanç aracın çekme ve barındırma ücretlerinden sorumlu olacaktır. Bu sigortayı kabul eden müşteri hırsızlık olayı ile karşılaştığı takdirde hırsızlık olayını polis veya jandarmadan alacağı tutanak ile belgelemek zorundadır.
3-PAI Kişisel Kaza Sigortası
DONAT RENT A CAR aracındaki sürücü ve diğer yolcular için koruma sağlayan bu sigorta için ödenecek bedeller broşürde belirtilmiştir. Bu bedeller tazminat talep eden her yolcu arasında bölüştürülecektir. Kiracı PAI kabul sutununu imzalamak ve tarifelerdeki ücreti ödemek süretiyle bu korumadan yararlanabilir.
4-LCF Lastik-Cam-Far Sigortası
Kiracı bu sigortayı kabul ederek kiraladığı aracın lastik, cam ve farlarını sigorta ederek güvence altına almış olur. Sigortayı kabul eden şahıslar tarifedeki ek ücreti ödemek zorundadır. Ön sayfadaki kabul butonu imzalanarak kabul edilir. Herhangi bir kaza hasar durumunda kiracının sigortalardan yararlanabilmesi aşağıdaki koşulların yerine getirilmesine bağlıdır.
a) Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimi ayrıtılı olarak belirtilen kazan raporu ve tespit zapti ile şahit isim ve adresi, benzeri belgeler ve bilgiyi kiracı kilayana en geç 48 saat içinde tevki ve ihbar etmekle yükümlüdür.
b) Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı kiralayana anında haber vermesi gereklidir. Kiracı hasarlı araca müdahale etmeyecek, koruma altına almayacaktır. Araçtan bazı şeylerin çalınması kiracının tazmin sorumluluğu altındadır.
c) Kiracı kullandığı aracın kazaya uğraması veya 3. kişilere zarar vermesi halinde oluşan ve limitleri aşan zararları sonradan rücu edilse dahil ödemekle yükümlüdür. Sigortadan  tahsil edilen  kısmı aşan zararlardan veya kiralayanın rücu yoluyla ödemek zorunda kaldığı tazminatlardan kiracı sorumludur. Kazaya uğrayan kişilerin veya yakınlarının manevi talepleri kiracı tarafından karşılanır. Kiralayanın rücu hakkı saklıdır.
ç) Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirlelen süre kapsamında geçerlidir. Eğer kiralayan ile kiraci bir uzatma süresinden anlaşmamışlarsa kirayan kiracın neden olduğu bütün zararlardaki sorumluluğunu reddeder ve sadece kiracı sorumlu olur.
d) Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazarlar ile taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazarlardan doğrudan kiracı mesuldür.
e) Kiracı aracın hertürlü kazalar sonucunda uğrayacağı zararlardan broşürde yazılı miktara kadar itirazsız sorumludur. Kendisine atfı kabil olmayan hertürlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade etmeyen kiralayan uğradığı zarar ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıdan talepde bulunma hakkına sahiptir. Aracın işten kalma tazminatı kiracının o döneme ait broşüründe belirtilen günlük kira bedeli esas alınarak hesaplanır. 
f) Bu sözleşme kirayan ve kiracı arasında akdedilmiş veya akdedilecek tüm diğer sözleşme ve protokolden önce uygulanır. Bu sözleşmede hüküm bulnmayan hallerde diğer sözleşme hükümleri yürürlülük kazanır. 
g) Sigortaların geçerli olabilmesi için aracın yerinin değiştirilmeden trafik, kaza ve alkol raporunun alınması, kazada tamamen kusurlu bulunulmaması aracın alkollu uyuşturucu etkisi altında veya hız sınırları dışında kullanılmaması gerekmektedir, hırsızlık sigortasının geçerli olabilmesi içinde polis veya jandarmanın tutanak düzenlemesi zorunludur. Kaza ve çalınma halinde en yakın DONAT RENT A CAR ofisine veya acil yardım telefonlarına haber verilemesi gerekmektedir.
ğ)Ön cam, yan camlar, far kırılmaları lastik yarılması ile kullanımdan doğacak hasarlar sigorta kapsamı dışındadır. Sigortalar kabul edilse dahil bu tür masraflar kiracı tarafından ödenecektir.

TAZMİNATLAR
Tazminatların ödendiği günkü T.C.M. Bankası kuru esas alınacaktır.